+ کارگاه بازی درمانی

کارگاه تخصصی بازی های درمانی توسط شادرام ؛ تنها برند تخصصی تولید کننده بازی های درمانی در کشور با همکاری دکتر مصطفی نجفی (فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان )

آموزش بازی های درمانی برای درمان کودکان بیش فعال

معرفی بازی های درمانی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکل

تربیت بازی درمانگر و آموزش بازی درمانی

اجرای کارگاهی بازی های درمانی و آموزش پلن درمانی بازی های درمانی

کارگاه تخصصی بازی های درمانی

کارگاه تخصصی بازی های درمانی

کارگاه بازی های درمانی

کارگاه بازی درمانی

تربیت مربی و بازی درمانگر

تربیت مربی و بازی درمانگر