منطقه نمایندگی

نام نماینده

تحصیلات

مرکز

تهران-منطقه1 خانم پریسا یعقوبیانکارشناسی ارشد روانشناسی عمومیمرکز مشاوره آفتاب
تهران-منطقه2 خانم لادن آذرنوشکارشناسی ارشد مشاوره و راهنماییمرکز مشاوره روان پویا
تهران-منطقه3خانم دکتر آذر متیندکترای روان شناسی عمومی و مدرس دانشگاهمرکز تخصصی مشاوره دکتر متین
تهران-منطقه 4خانم دکتر علیدادیدکترای روانشناسی تربیتی مركز مشاوره سايدا و ژنتيك رويانا
تهران-جنوبخانم فریبا زینلیروانشناس کودک و نوجوان مراكز مشاوره مناطق 18 و19و 20 تهران
مشهدخانم دکتر عاطفه سلطانی فرفوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوانکلینیک دکتر سلطانی فر
مشهدآقای وحید فرهمندکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانانکلینیک دکتر وثوق
قمخانم دکتر شیرین معلمیفوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوانکلینیک دکتر معلمی
اهوازسرکار خانم سرایی زادهروانشناس کودک و نوجوانمرکز مشاوره انعکاس
اراکآقای مظاهر بداقیکارشناسی ارشد روانشناسی و مدرس دانشگاهمرکز مشاوره بداقی
یزدآقای دکتر حسین رضویدکترای مشاوره خانوادهمرکز مشاوره صبح امید
ارومیهآقای وهاب محمدپور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مرکز مشاوره مسیر سبز
زنجانآقای حسین تارانکارشناسی ارشد روانشناسی عمومیمرکز مشاوره آتیه
شیرازآقای صمد شاکریمدیر و مدرس موسسه آموزشیموسسه دانش پویا (کودکان هوشمند)
شیرازخانم نسیم غفوری نژادکارشناسی ارشد روانشناسی عمومیمرکز درمانی همیار
شیرازخانم هاجر پروینکارشناسی ارشد روان سنجیکلینیک روانپزشکی دکتر فروزش
تبریزخانم فاطمه محمدپورکارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی مرکز مستقل
لاهیجانخانم حوا رسولیکارشناسی ارشد روانشناسی بالینیمرکز تخصصی سنجش روان
گرگانآقای ابوطالب مقصودلوکارشناسی ارشد مشاورهمرکز مشاوره و خدمات روانشناختی امید
بابلخانم سمانه پناهیانکارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاهدفتر مشاوره خصوصی
بوشهرخانم دکتر راضیه خرم ابادیدکترای روانشناسی و هیئت علمی دانشگاهمرکز مشاوره تخصصی خانواده مهر
سمنانخانم دکتر محرابیدکترای مشاورهمرکز تخصصی دکتر محرابی
شهرکردخانم دکتر پروین صفویفوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانانمرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان راه نو
کرمانخانم دکتر اعظم رشیدیدکترای روانشناسی سلامتمركز تخصصي بازيهاي آموزشي و خلاق راشا
کرمانخانم دکتر نسرین ربیعیکار درمانی و توانبخشیساختمان پزشکان نیایش
رفسنجانخانم زهرا خبریکارشناسی ارشد روانشناسیمرکز درمانی مهرگان
سیرجانخانم دکتر معصومه مهرابیدکترای روانشناسیکارشناس امور کودکان بهزیستی
سنندجآقای هوشنگ مهدویانکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوانمرکز مشاوره رشد اندیشه و رفتار
یاسوجسرکار خانم الهیکارشناسی ارشد روانشناسی عمومیمرکز مشاوره وصال
همدانآقای امیرحسین یاوریکارشناسی ارشد روانشناسی بالینیمرکز مشاوره روزبه همدان
نجف آبادخانم الهه جعفریکارشناسی ارشد روانشناسیمرکز مشاوره رویش پندار
شاهین شهرخانم فرزانه حیدریروانشناس کودک و نوجوانموسسه فرشتگان فرزانه
کاشانآقای محمدجواد کوچکیکارشناس ارشد روانشناسی بالینیموسسه سلامت کودک و نوجوان کاشان
البرزآقای حمزه کریمیروانشناس کودک و نوجوانآموزش و پرورش استان البرز
اصفهانخانم شادی هژبر نژادکارشناسی ارشد روانشناسی کودکمراکز سطح کشور