طی بررسی های علمی وپایان نامه های انجام شده، تاثیر بازی های درمانی شادرام بر درمان اختلالات کودکان و نوجوانان مورد تایید قرار گرفته است. از جمله بررسی های علمی صورت گرفته (تحت راهنمایی و نظارت دکتر مصطفی نجفی) می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

۱- پایان نامه اثربخشی بازی های کنترل خشم بر علائم رفتاری و خشم کودکان بیش فعال (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دارای گواهی پذیرش چاپ مقاله Original در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) (دفاع شده با نمره ۱۹٫۵ از ۲۰)
۲- پایان نامه اثربخشی بازی های درمانی بر کنترل خویشتنداری و علایم رفتاری و تکانشگری کودکان بیش فعال (پایان نامه کارشناسی ارشد  روانشناسی بالینی) (دفاع شده با نمره ۱۸ از ۱۸)
۳- پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از بازی ببین و بگو (stare) در تغییرات تمرکز و مشکلات رفتاری کودکان بیش فعال– نقص توجه ۱۰ تا ۱۲ ساله (طرح پژوهشی مصوب در مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) (در حال انجام)
۴- پایان نامه اثربخشی بازی آرام باش بر کنترل تکانه کودکان بیش فعال ۷ تا ۱۳ ساله شهر اصفهان (پایان نامه  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  با پذیرش مقاله از مجله  international journal of educational and psychology researches) (دفاع شده با نمره ۲۰ از ۲۰)

Effectiveness of the Cool-Down Game in Reducing Emotional and Behavioral Problems of 7-13 Years Old Hyperactive Children accepted in International Journal of Educational and Psychological Researchers
۵- پایان نامه بررسی تاثیر بازی صورت های فضایی بر میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه  و بیش فعالی مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی کودک و نوجوان نور شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴ (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) (در حال انجام)
۶- پایان نامه بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی تفریحی شبنم در کاهش شب ادراری (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) (دفاع شده با نمره ۱۸ از ۱۸)
۷- پایان نامه بررسی تاثیر بازی تعاملی کودک قهرمان بر کیفیت زندگی کودکان تحت شیمی درمانی (پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) (دفاع شده با نمره ۱۷٫۸ از ۱۸) (دارای رتبه برتر استانی از جشنواره فرهنگی آموزشی شهید مطهری سال ۱۳۹۵)
۸- پایان نامه بررسی تاثیر  نرم افزار آموزشی تفریحی کودک توانا بر کاهش ترس از تزریق انسولین در کودکان دیابتی (دارای رتبه اول استانی و رتبه اول کشوری در جشنواره آموزشی فرهنگی شهید مطهری سال ۱۳۹۳ و دارای دو مقاله ISI چاپ شده)
۹- پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از نرم افزار LFI بر بهبود علائم کودکان اوتیستیک (پایان نامه دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) (دفاع شده با نمره ۲۰ و چاپ مقاله در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
۱۰- پایان نامه بررسی تاثیر نرم افزار واقعیت مجازی بر کاهش علائم ترس از رانندگی (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) (در حال انجام)
۱۱- پایان نامه بررسی تاثیر نرم افزار واقعیت مجازی بر کاهش علائم ترس از ارتفاع (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) (در حال انجام)
۱۲- پایان نامه بررسی تاثیر نرم افزار واقعیت مجازی بر کاهش علائم ترس از مدرسه (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) (در حال انجام)
۱۳- پایان نامه بررسی تاثیر نرم افزار واقعیت مجازی بر کاهش علائم ترس از تزریق و خون (پایان نامه دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) (در حال انجام)

برای دانلود مقالات بازی درمانی و پایان نامه های بازی درمانی و اطلاعات علمی و مقالات بازی های درمانی شادرام به جداول زیر مراجعه نمایید.

 
عنوان مقاله
PDF

معرفي بازي كنترل خشم

اين مقاله به معرفي بازي درماني كنترل خشم و چگونگي تاثير آن بر كودكان پرخاشگر مي‌پردازد.
PDF

معرفي بازي ببين و بگو

اين مقاله به معرفي بازي درماني ببين و بگو و چگونگي تاثير آن بر كودكان بيش‌فعال مي‌پردازد.
PDF

معرفي بازي خويشتنداري

اين مقاله به معرفي بازي درماني خويشتنداري و چگونگي تاثير آن بر كودكان پرخاشگر مي‌پردازد.
PDF

معرفي بازي صورت‌هاي فضايي

اين مقاله به معرفي بازي درماني صورت‌هاي فضايي و چگونگي تاثير آن بر كودكان بيش فعال مي‌پردازد.

 

مقالات علمی

 
عنوان مقاله
اطلاعات کتابشناختی

PDF

تأثير بازي آموزشي- تفريحي (شبنم) بر شب ادراري كودكان مبتلا به اختلال شب ادراري


زمينه و هدف: بي اختياري ادرار به معني ادرار كردن غير ارادي بدون هر گونه علت عضوي يكي از اختلالات شايع دوران كودكي است كه مي تواند براي كودك و خانواده او آزار دهنده باشد. از اين رو، انجام مداخلاتي مناسب در جهت كاهش اين مشكل ضروري است. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير بازي آموزشي- تفريحي (شبنم) بر شب ادراري كودكان مبتلا به شب ادراري در شهر اصفهان انجام گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش از نوع شبه آزمايشي با پيش آزمون- پس آزمون و گروه شاهد انجام شد. جامعه آماري شامل كودكان 6 تا 10 سال مبتلا به شب ادراري مراجعه كننده به كلينيك مشاوره بهداشت و روان بيمارستان نور اصفهان و كلينيك خصوصي فوق تخصص روان پزشكي بود. تعداد 30 كودك (15 نفر گروه آموزش از طريق بازي و 15 نفر گروه شاهد) به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به نسبت مساوي و تصادفي به دو گروه آزمايش وشاهد گماشته شدند. ابزار سنجش شامل چك ليست شاهد ماهانه شب ادراري محقق ساخته بود. داده ها از طريق تحليل كوواريانس تحليل شد.
يافته ها: ميانگين سني كودكان مورد مطالعه در گروه آزمايش 86/7 و در گروه شاهد 06/8 بود. نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه بين دفعات شب ادراري در مرحله پس آزمون بين دو گروه مداخله و شاهد تفاوت آماري معني داري وجود داشت (0001/0 ≤ P). استفاده از نرم افزار بازي آموزشي- تفريحي (شبنم) موجب كاهش شب ادراري آزمودني هاي گروه آزمايش نسبت به گروه شاهد در مرحله پس آزمون شد.
نتيجه گيري: استفاده از بازي آموزشي- تفريحي (شبنم) روش مناسبي جهت كاهش تعداد دفعات شب ادراري در بيماران مبتلا به اختلال شب ادراري است و استفاده از اين روش را در كنار ساير درمان ها پيشنهاد مي كند.
کليدواژگان: شب ادراري، بازي هاي اندرويدي، كودك

لینک دانلود مقاله

نام نوسینده(گان): فاطمه محسني اژيه، مصطفي نجفي
مشخصات نشر: مجله تحقيقات علوم رفتاري، سال چهاردهم، شماره 3
سال انتشار: 1395
PDF

اثربخشی درمان مبتنی بر واقعیت مجازی بر نشانه های اضطرابی ترس از ارتفاع


چکیده
ترس از ارتفاع یک اختلال اضطرابی رایج، ناتوان کننده و از نوع موقعیتی است که از هر 20 نفر 1 نفر به آن مبتلا می گردد.پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شیوه درمان واقعیت مجازی بر کاهش نشانه های اضطراب آشکار و پنهان در افراد مبتلابه ترس از ارتفاع انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افرادی که طی 6 ماهه اول سال 1395 دارای ترس از ارتفاع بودند و از طریق آگهی در مراکز مشاوره از این روش درمانی مطلع شده و جهت درمان به آزمایشگاه مداخلات ابزاری در روانشناسی بیمارستان نور در شهر اصفهان مراجعه کردند. پساز م صاحبه ت شخی صی بر ا ساس چک لی ست علایم مربوط در پنجمین ویرا ست ت شخیص اختلال راهنمای ت شخی صی و آماریاختلالات روانی(5_DSM (ترس از ارتفاع برای آنها تایید شد و از بین آنها 30 نفر که ملاکهای لازم برای ورود به این طرح رادا شتند به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.گروه آزمایش در 8 جل سه 30 دقیقه ای درمان مبتنی بر واقعیت مجازی را دریافت نمودند. ابزار گرداوری در این پژوهش، پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیلبرگر در قبل و بعد از مداخله روی هر دو گروه اجرا شد. داده های جمع آوری شده با ا ستفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ن شان دادکه شیوه درمان واقعیت مجازی بر کاهش ن شانه های ا ضطرابی ترس از ارتفاع تاثیر معناداری دا شته ا ست . بنابراین واقعیت مجازی درکاهش نشانه های اضطرابی ترس ازارتفاع موثر بود و تاثیر سودمند پایا و موثری درزمان کوتاه بردرمان ترس ازارتفاع داشت میتواند به عنوان یک شیوه درمانی جدید درایران توسعه یابد.

لینک دانلود مقاله


.
نام نویسنده(گان): امیرحسن ترابی، غلامرضا منشیی،مصطفی نجفی
مشخصات نشر: دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
سال انتشار: 1395
PDF

تعیین تأثیر نرم‌افزار آموزشی Let's Face It جهت بهبود مهارت‌های شناخت چهره در مبتلایان به اوتیسم شهر اصفهان


مقدمه: در خود ماندگی یا اوتیسم (Autism)، یک اختلال پیچیده‌ی تکاملی، از نوع روابط اجتماعی است که علت اصلی آن ناشناخته می‌باشد. عدم توانایی کامل شناخت چهره در افراد اوتیسم از جمله مشکلات جدی در این بیماران است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، تعیین تأثیر نرم‌افزار آموزشی Let's Face It (LFI) جهت بهبود مهارت‌های شناخت چهره در مبتلایان به اوتیسم بود.
روش‌ها: این مطالعه بر روی 33 فرد مبتلا به اوتیسم، شامل 17 نفر در گروه مورد و 16 نفر در گروه شاهد، انجام گرفت. پس از اخذ رضایت از والدین، گروه مورد با استفاده از نرم‌افزار LFI، 20 ساعت آموزش چهره دریافت کردند و هر دو گروه، تحت برنامه‌های آموزشی منطبق با مراکز بیماران مبتلا به اوتیسم قرار گرفتند. در آخر، هر دو گروه با استفاده از نرم‌افزار LFI مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج با استفاده از آزمون‌های t و ANCOVA مقایسه گردید.
یافته‌ها: در رابطه با بازی LFI، تنها بعد حالت‌های پوشیدگی چهره (لینک کرگدن) در گروه مورد به مراتب بالاتر از گروه شاهد بود. همچنین، در گروه مورد میانگین نمرات بیشتر حوزه‌های مورد مطالعه به شکل معنی‌داری افزایش یافت؛ به گونه‌ای که بعد حالات عاطفی ابراز شده (لینک شیر) (003/0 = P)، بعد هویت کل از قطعات (لینک میمون) (003/0 = P)، بعد حافظه‌ی فوری برای چهره (لینک گورخر) (032/0 = P)، بعد حالت‌های پوشیدگی چهره (لینک کرگدن) (015/0 = P) و بعد ابعاد چهره (لینک لک‌لک) (043/0 = P) در گروه مورد افزایش معنی‌داری داشت. این در حالی است که هیچ گونه تغییر معنی‌داری در گروه شاهد در هیچ یک از شاخص‌های اندازه‌گیری شده مشاهده نشد (050/0 < P).
نتیجه‌گیری: استفاده از نرم‌افزار آموزشی LFI می‌تواند در پیشرفت آموزشی و تشخیص چهره‌ی بیماران مبتلا به اوتیسم مؤثر باشد و این امر، می‌تواند سبب بهبود درمان بیماران شود.
واژگان کلیدی: اوتیسم، نرم‌افزار آموزشی Let's Face It، مهارت‌های شناخت چهره

لینک دانلود مقاله


نام نوسینده(گان): مصطفی نجفی, زینب جعفری, بهزاد محکی, نفیسه توتونی
مشخصات نشر: مجله دانشکده پزشکی اصفهان، دوره 33، شماره 365
سال انتشار: 1394
PPT

طراحی و ساخت نرم افزار چند رسانه ای درمان ترس از مدرسه و بررسی اثربخشی آن

اين مقاله به طراحی و ساخت نرم افزار چند رسانه ای درمان ترس از مدرسه و بررسی اثربخشی آن میپردازد.

لینک دانلود مقالهنام نوسینده(گان): مصطفی نجفی, مهسا وهمن
در دست چاپ
PDF

تأثیر استفاده از کنسول‌هاي بازي Kinect-xbox برتغییرات وزن ناشي از مصرف دارو در کودکان بيش‌فعال


چکیده
زمینه وهدف: اختلال بيش‌فعالي و بي‌توجهي کودکان يکي از شايع‌ترين اختلالات روان‌پزشکي اطفال مي‌باشد، عدم درمان دارويي اختلال این کودکان به جهت افزايش وزن مشکلات رفتاري عديده‌اي را براي کودکان مذکور به همراه داشته است.
مواد و روش‌ها: اين پژوهش مداخله‌اي نيمه تجربي و با دو گروه آزمايش و کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کودکان بیمار دختر و پسر مراجعه به مرکز علوم رفتاری بیمارستان خورشید اصفهان در سال 1391بودند. نمونه از میان کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی که بر اساس معیار(DS IM-TR) و تشخیص قطعی با مصاحبه بالینی توسط روان‌پزشک کودک ونوجوان(TR) که سن 6-12 سال داشته و تحت درمان داروی ریسپریدون در ابتدا با دوز نیم و دو تا سه میلی‌گرم که در آغاز مصرف دارو بودند 60 نفر به صورت تصادفی ساده در دو گروه جایگزین شدند سنجش وزن پایه- درمان‌های دارویی روزمره- توصیه‌های کاهش وزن که به صورت مکتوب در اختیار هر دو گروه گذاشته شده بود اجرا گردید، علاوه بر این 8 جلسه 1 ساعته 2 بار در هفته بازی با کنسول kinect-xbox برای گروه آزمایش به مدت یک ماه اجرا شد. پس از یک تنفس یک ماهه وزن هر دو گروه مجددا ثبت و ارزیابی شد. داده‌های پژوهش با تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: اثر کنسول‌های بازی توانسته میزان وزن را کاهش و قطع آن موجب افزایش وزن کودکان گردد و در سطح (p<0/01) تفاوت معنی‌داری وجود داشته، با توجه به مقایسه وزن اول و دوم گروه آزمایش که از گروه کنترل کمتر است و مقایسه وزن ماه دوم با وزن ماه اول نشان داده که وزن ماه دوم از وزن ماه اول بیشتر است . در یافته های فرعی متغیرهای جنس و نوع بیش‌فعالی و غیره در هر دو گروه تفاوت معنی‌داری ایجاد نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کنسول‌های بازی در کنترل روند تغییرات وزن کودکان بیش‌فعال چاق ناشی از دارو نقش داشته است .
واژه‌های کليدی: بيش فعالي، افزايش وزن،رسپريدون، کنسول Kinect-xbox

لینک دانلود مقاله


نام نوسینده(گان): مصطفي نجفي, رضوان بت شکن, سيدرضا ميرمهدي
مشخصات نشر: مجله تحقیقات علوم رفتاری دوره یازدهم شماره 5
سال انتشار: 1392
PDF

تأثیر بازی تعاملی کامپیوتری بر کیفیت زندگی کودکان تحت شیمی درمانی

اين مقاله به تأثیر بازی تعاملی کامپیوتری بر کیفیت زندگی کودکان تحت شیمی درمانی مي‌پردازد.

لینک دانلود مقاله


نام نویسنده(گان): مصطفی نجفی، زهرا فاضل نیا، علیرضا معافی، صدیقه طلاکوب
مشخصات نشر: اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
سال انتشار: 1394
PDF

همه چیز درباره اختلال نقص توجه- بیش فعالی

همه چیز درباره اختلال نقش توجه- بیش فعالی

لینک دانلود مقاله


PDF

مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه (ADHD)

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مقايسه اثربخشي نوروفيدبک، ريتالين و درمان ترکيبي در کنترل و کاهش علایم ADHD در قالب يک مطالعه آزمايشي تک آزمودني انجام شد. بدين منظور تعداد 16 نفر از دانش آموزان مبتلا به ADHD نوع مرکب در سه موقعيت درماني و يک موقعيت فهرست انتظار مورد مطالعه قرار گرفتند. کليه آزمودني ها قبل و پس از مداخله با آزمون کامپيوتري Iran TOVA (به عنوان يک آزمون ارزيابي عملکرد مستمر با هدف ارزيابي متغيرهاي توجه)، فرم تجديد نظر شده آزمون هوشي وکسلر کودکان (WISC-R) و آزمون کانرز-فرم والدين ارزيابي شدند. نتايج نشان داد که روش درمان ترکيبي نوروفيدبک به همراه ريتالين موثرتر از هر يک از اين روش ها به تنهايي است. ميزان اثربخشي نوروفيدبک به اندازه ريتالين بود؛ اگر چه ميزان رضايتمندي والدين (که در نمرات پس آزمون کانرز منعکس شده است) از روش نوروفيدبک بيش تر از دارو درماني بود. نتايج اين مطالعه با مطالعاتي که از کاربرد رويکرد هاي درماني چند وجهي حمايت مي کنند همخوان است. همچنين مي توان نتيجه گرفت که نوروفيدبک مي تواند در شرايطي که بيمار به دارو پاسخ نمي دهد يا از عوارض جانبي آن رنج مي برد به عنوان روش درماني جايگزين مطرح باشد.
كليد واژه: نوروفيدبک، ADHD، دارو درماني، اختلال بيش فعالي

لینک دانلود مقاله


نام نوسینده(گان): حمید يعقوبي، علیرضا جزايري، کتایون خوشابي، بهروز دولتشاهي، زهرا نيكنام
مشخصات نشر: دانشور رفتار دوره پانزدهم شماره 31
سال انتشار: 1387
PDF

نقايص كاركردهاي اجرايي در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه - بيش فعالي


چکیده:

هدف: اين بررسي با هدف مقايسه كاركردهاي اجرايي (EF) در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه - بيش فعالي (ADHD) با كودكان طبيعي انجام شده است.
روش: بيست كودك مبتلا بهADHD (بر اساس ملاك‌هاي DSM-IV-TR) با 19 كودك سالم، به وسيله آزمون‌هاي برج لندن (نگاشت كامپيوتري)، عملكرد مداوم و استروپ مقايسه شدند.
يافته‌ها: در آزمون برج لندن، عملكرد كودكان مبتلا به ADHD ضعيف‌تر از كودكان طبيعي‌ بود. از نظر آماري، اين اختلاف به ويژه در سطوح 2 و 3 آزمون برج لندن معني‌دار بود. در آزمون عملكرد مداوم، از لحاظ آماري، خطاي ارتكاب در كودكان مبتلا به ADHD به طور معني‌داري بيشتر از گروه كودكان طبيعي بود. خطاي حذف در كودكان ADHD بيشتر از گروه طبيعي بود، ولي از نظر آماري معني‌دار نبود. در آزمون استروپ، از نظر شاخص تمايز، يعني اختلاف زمان نقاط و زمان رنگ‌ها، بين دو گروه اختلاف قابل ملاحظه‌اي مشاهده نشد، ولي زماني كه براي نام بردن رنگ‌ها لازم بود در كودكان ADHD در هر سه كارت به طور معني‌داري بيشتر از گروه كنترل بود.
نتيجه‌گيري: اين مطالعه نشان داد كه كاركردهاي اجرايي كودكان مبتلا به ADHD در مقايسه با كودكان طبيعي، داراي درجاتي از اختلال است كه اين نقص به ويژه در مهار پاسخ‌ها بيشتر نمايان مي‌شود.

لینک دانلود مقاله


نام نوسینده(گان): مهدي تهراني دوست، رضا رادگودرزي، ميترا سپاسي، جواد علاقبندراد
مشخصات نشر: تازه هاي علوم شناختي دوره پنجم شماره 1
سال انتشار: 1382
PDF
PDF
PDF
PDF

بیوفیدبک ای جی جی و سوء مصرف مواد

بیوفیدبک ای جی جی و سوء مصرف مواد

لینک دانلود مقاله