آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان، خیابان فروغی، چهارراه خادمی، ساختمان کیمیا ، واحد ۲

معاونت پژوهشی:

آزمایشگاه مداخلات ابزاری در روانپزشکی و روانشناسی

 

شماره تماس:

۰۳۱-۳۳۳۸۶۰۰۵