بازی های درمانی شادرام

بازی کنترل خشم

جهت کنترل هیجانات ، احساسات و تکانشگری

بازی درمانی صورت های فضایی

چهت افزایش مهارت های تمرکز و توجه

بازی درمانی ببین و بگو!

جهت تقویت حافظه و هوش فعال 		

بازی درمانی خویشتنداری

جهت اموزش مهارت های خود کنترلی و شناخت احساسات

بازی درمانی کودک شکیبا

جهت مدیریت فردی و افزایش هوش هیجانی		

بازی نرم افزاری شبنم		

بازی نرم افزاری قهرمان کوچولو		

بازی درمانی کودک توانا		

پوستر آموزشی ” آزار جنسی”

پوستر آموزشی قلدری در کودکان

پوستر آموزشی” کودک آزاری”