شادرام در 27 شهر نمایندگی دارد:

اصفهاننجف‌آبادتهران
مشهدقماهواز
اراکیزدارومیه
زنجانشیرازتبریز
لاهیجانگرگانبابل
بوشهرسمنانشهرکرد
کرمانرفسنجانسنندج
زاهدانیاسوجشهریار
اردبیلهمدانهرمزگان